Több emberség, nagyobb biztonság

Az Együtt négy pilléren nyugvó javaslata a menekültválság kezelésére
2015-ben Magyarországot is elérte a konfliktus sújtotta közel-keleti és afrikai országokból érkező tömeges menekülthullám. Mindez felkészületlenül érte az országot.

Az Orbán-kormány idegengyűlölő, kirekesztő kampánnyal és rendpártisággal tetszelgő politikával reagált. A Fidesz menekültellenes kampánya hosszú évekre megmérgezte az értelmes párbeszédet erről a fontos, nemzeteken átívelő kérdésről, amelynek most Magyarország is a fókuszába került.

A kirekesztés csak olaj a tűzre, és lehetetlenné teszi, hogy emberséges, a problémák lényegét érintő megoldás születhessen. A menekültválság szélsőjobboldali retorikával történő hazai bemutatása a Fidesz részéről kizárólag az indulatkeltésre és a politikai közösség további megosztására alkalmas.

Az Együtt szerint elsődleges kötelességünk, hogy emberséges és biztonságos fogadóországként viselkedjünk. Függetlenül attól, hogy a menekültek számára Magyarország átmeneti állomás vagy célország.

Másrészt a magyar kormány felelőssége, hogy a nemzetközi és európai jogi előírások betartása mellett a magyarországi polgárok számára biztonságérzetet teremtsen a menekültek hullámszerű érkezése idején is. Ezt riogatással és a menekültek bűnözőkként való kezelésével nem lehet elérni. A biztonságérzet megteremtése állami felelősség. A kormánynak érdemi megoldást kell nyújtania, nem pedig visszaélnie az emberek félelmeivel.

Az Együtt az elmúlt hónapok elhibázott kormányzati kampánya helyett négy pilléren nyugvó cselekvési tervet javasol, amely hosszú távon is megoldást hoz, szakszerű és nem magányos, nemzetállami válasz, hanem közös, európai.

1. EMBERSÉG ÉS SZOLIDARITÁS
Európai országként Magyarország nem adhat középkori válaszokat a XXI. század kihívásaira. Segítségre szoruló, nincstelen, hazájukból menekülni kényszerülő embereket nem tekinthet bűnözőnek. Emberhez méltó, biztonságos körülményeket kell teremteni azok számára, akiknek nem maradt más választásuk, mint a hazájuk elhagyása.
Kulturált és egyeztetett módon felállított, új befogadóállomásokat!
A több mint 30 milliárd forintból épülő határkerítés költségeinek meghatározó részét emberi körülmények megteremtésére kell fordítani a jelenleg működő menekülttáborokban. Egyeztetett módon kialakított, új átmeneti és állandó befogadó állomások létrehozása, üzemeltetése elengedhetetlen. A férőhelybővítésen és a színvonal emelésén túl, további források biztosítása révén, állami felelősségvállalás részeként megfelelő számú szociális munkásra, pszichológusra, tolmácsra, nyelvtanárra, tábori pedagógusra és jogsegélyt nyújtó személyzetre is szükség van a túlterheltség elkerülése céljából.
Emelni kell az elfogadott menedékkérelmek arányát!
Magyarország független elemzések szerint más, nyugati országoknál kisebb arányban fogad el menekültkérelmeket. A közös, uniós megoldáskeresés részeként hazánknak fel kell zárkóznia az Európai Unió centrum-államainak menekültjogi helyzetértékeléséhez az indokolt menedékkérelmek esetében. Ez továbbra sem jelenti azt, hogy mindenkinek jár a menekültstátusz: aki indokoltan nem kapja ezt meg, azt jogszerűen ki kell utasítani, ahogyan eddig is.
Kulturált és biztonságos közlekedés biztosítása a menekülteknek!
A menekültek számára kulturált, biztonságos és méltányos országon belüli közlekedési lehetőségeket kell biztosítani. Ebben a MÁV-nak, a Volánnak és a BKV-nak is szerepet kell vállalnia. Az országon belüli közlekedésre e helyzetben egyértelműen a buszokkal való, célzott utaztatás a legalkalmasabb megoldás. Szükség esetén költségvetési támogatásban kell részesíteni az ebben résztvevő szolgáltatókat.
Nép ügyvédjét a menekülteknek is!
Megengedhetetlen, hogy bárki visszaéljen a menekültek kiszolgáltatottságával. Fel kell lépni az ellen, hogy bizonytalan helyzetüket kihasználva, méltánytalan feltételek mellett értékesítsen bárki számukra árukat és szolgáltatásokat, vagy valutájukat méltánytalanul alacsony árfolyamon váltsa forintra, és ne tartsa tiszteletben fogyasztói jogaikat.
Rendőri fellépést a nyomor vámszedőivel szemben!
Törvényben kell szabályozni, hogy bármely médiumban és óriásplakáton kihelyezett reklámra ugyanazok a feltételek vonatkozzanak a hirdető pártok esetén.
Önkéntesek, civilek, segélyszervezetek és egyházak elismerése és támogatása!
Kötelességünk elismerni a menekülteket segítő önkéntesek, civil- és segélyszervezetek, valamint az egyházak munkáját. Humanitárius tevékenységüket az állami intézményeknek is kötelességük támogatni, de az állam ennek révén nem mentesül döntő felelősségétől a menekültválság kezelésében. A civil és egyházi partnerek szerepvállalásának hosszútávon helyet kell biztosítani az integrációs folyamat támogatásában.
2. BIZTONSÁG
A menekültek emberséges ellátása és biztonságuk garantálása mellett ugyanilyen fontos a magyar polgárok biztonságérzetének a fenntartása és megerősítése. Mindez azonban falak emelésével és kormányzati indulatkeltéssel nem érhető el.
A menekülteket több, kisebb létszámú menekültbefogadó állomáson kell elhelyezni!
A kisebb létszámú állomások emberségesebbek és a helyi lakosok számára sem riasztóak. Az elmúlt évtizedekben a magyarországi menekültbefogadó állomások és a helyiek között semmi érdemi feszültség nem volt. A tömeg azonban ijedelmet kelt. A befogadóállomásokról azok megnyitása előtt kell egyeztetni a helyi önkormányzatokkal és civil szervezetekkel.
Több és felszereltebb rendőrt a határterületekre, állandó szolgálatra!
A helyi lakosok biztonságérzetének növelése érdekében a határmenti településeken és más érintett országrészeken szükséges a rendőri jelenlét megerősítése. Kampányszerű felvonulás helyett a megfelelően felszerelt állomány növelésére és folyamatos jelenlétére van szükség. Ha nincs pénz benzinre a járőrautóba, akkor mit sem ér a megerősített rendőri jelenlét, és most sokszor ez a helyzet.
Több pénz közalkalmazotti és rendvédelmi túlórára!
A rendvédelmi szervek szolgálatot teljesítő dolgozóinak túlóráját ki kell fizetni. A szakterületen dolgozó szociális munkások bérének helyzetét tisztességesen rendezni szükséges. A jelenleg kampányszerűen elpazarolt költségvetési forrásokból jutna e rendvédelmi feladatokra is.
Szervezett iskolai tájékoztatást a menekültkérdésről!
Mivel a menekültügy minden korábbinál jelentősebb kihívásként jelent meg a tavasz folyamán Magyarországon, így szükség van arra, hogy 2015 őszén, a tanévkezdés után egy osztályfőnöki óra keretében, egységes tematika alapján, minden közoktatásba járó fiatal tájékoztatást kapjon a menekültkérdésről és az emberséges rendezés megoldási lehetőségeiről. Más interetnikus konfliktushelyzetekben is bevett a nyugati országokban (például a londoni robbantásos merényletek után), hogy az állam a közoktatás rendszerén belül képzi, informálja a fiatalokat. Javasoljuk, hogy a menekültekkel foglalkozó civil és kormányzati szervek közös munkájában készüljön tájékoztató anyag, amelyet az összes magyar iskolában megvitathatnak a fiatalok.
3. KÖZÖS, UNIÓS MEGOLDÁS
A migrációs hullám jelentette súlyos kihívás csak együttes, uniós fellépéssel kezelhető. Magyarország elemi érdeke, hogy e megoldási folyamat során kezdeményező szerepet vállaljon fel. A Fidesz-kormány ezzel szemben a magyar nemzeti érdekkel ellentétesen politizált az Unióban az elmúlt hónapokban. Szövetségkeresés helyett egyedül maradtunk. Az Unió sem egységes ugyan e kérdés megítélésében, de mivel Magyarország nem szigetország, így földrajzi helyzetünkből fakadóan különösen érdekeltek vagyunk a közös megoldásban.
Legyünk kezdeményezők a schengeni és dublini rendszerek átalakításában!
A magyar nemzeti érdek az, hogy a migrációs válság által különböző módon érintett centrum-, illetve periféria-országok új megállapodást kössenek, új szabályokat alakítsanak ki a nagyobb biztonság, a terhek megosztása és az emberségesebb megoldások megteremtése érdekében. A magyar kormánynak hazai társadalmi és politikai vitát kell kezdeményeznie arról, hogy mire kell törekednünk egy új schengeni és dublini megoldáskeresés során. Amit a Fidesz eddig tett, az nem az.
Egységes és kötelező európai menekültügyi szabályok kialakítása!
Magyarország törekedjen arra, hogy új, egységes menekültstátusz-elbírálási szabályok alakuljanak ki Európában. Támogatandó minden olyan törekvés, amely a nemzetállami szintű tévutak helyett föderális megoldást javasol, beleértve a kötelező kvóták rendszerét is. Mindezek lehetővé tehetik, hogy a jelenleginél arányosabb teherviselés alakuljon ki a menekültellátásban különböző módon és mértékben terhelt országok között. Az új intézkedéseknek ki kell terjedniük az áttelepítés és az EU-n belüli áthelyezés (resettlement és relocation) újraszabályozására is.
Új irányt a török vízum-kérdés kezelésében!
Az Együtt álláspontja szerint a menekültügy uniós tárgyalása során – Törökország menekültügyi erőfeszítéseinek elismerése mellett – a magyar kormánynak határozott lépéseket kell tennie a török határrendészet megerősítése és szigorítása, valamint a török vízumkérelmek kezelésének újragondolása érdekében.
Aktív részvétel a nemzetközi fejlesztési programokban!
Magyarország a jelenleginél sokkal nagyobb erővel vegyen részt azokban a nemzetközi fejlesztési programokban, amelyek révén Afrika és a Közel-Kelet fejlődhet, a konfliktusok rendeződhetnek és az elmenekült lakosok visszatérhetnek otthonaikba.
A menekültellátásban résztvevő országok számának növelése!
Magyarország törekedjen arra, hogy az uniós intézmények támogassák a nyugat-balkáni országok menekültpolitikájának fejlesztését és az uniós tagországok menekültügyi képességeinek további javítását. Minden európai országnak szükséges részt vállalnia az Európát érintő migrációs válság kezelésében.
4. NYITOTTABB BEVÁNDORLÁSPOLITIKA
Magyarország számára – mint más, fejlett társadalmak számára is – a megfelelően szervezett bevándorláspolitika gazdasági, társadalmi, demográfiai és kulturális szempontból is előnyös. Hiszünk a nyitott és toleráns társadalom erejében. A népességfogyás kezelésének az itthon születetteket érintő népesedéspolitika mellett a bevándoláspolitika is eszköze lehet, amint ezt az EU vonatkozó javaslatai is rögzítik. Az integráció sikeréhez az államnak, a bevándorlónak és a befogadó közösségnek egyaránt erőfeszítéseket kell tennie.
Új, nyitottabb bevándorláspolitikára van szükség!
Vissza kell térni a mérsékelt és nem populista hozzáálláshoz. Végre kell hajtani a kormány 2013-as migrációs stratégiáját, és nyitottabb bevándorláspolitikát szükséges kialakítani. A korábbi szakmai program – helyesen – célul tűzte ki a nemzetgazdasági és a tudományos célokat szolgáló migráció támogatását, a menekültek magas szintű védelmének a biztosítását, valamint a külföldiek magyarországi integrációjának az elősegítését. A nyitottabb bevándorláspolitika mellett azonban szükséges beépíteni olyan garanciális elemeket is, amelyek meggátolják, hogy a társadalmi integráció kudarcot valljon.
Használjuk a kékkártya rendszert a hiányszakmákban!
Mivel Magyarországon a munkaerőpiac kettős válságtól szenved, egyszerre van keresleti és kínálati probléma, így hazánk számos területen jól járhat a képzett munkaerő befogadásával. A tudatos, hiányszakmákra épülő befogadóprogramok jól működnek, és nem rontják a már itthon élők munkaerőpiaci esélyeit sem. Így a belföldi népesedés- és foglalkoztatáspolitikai intézkedések mellett sokkal jobban kell használni az uniós szintű kékkártya-rendszert, amelyet éppen ilyen munkaerőpiaci célból hoztak létre. E nélkül csak a tartós népességfogyásra és a jelenlegi nyugdíjrendszer fenntarthatatlanságára számíthatunk biztosan.
Hazánk integrációs képességének erősítése!
A távoli országokból érkező menekülthullám új jelenségként merült fel Magyarországon az elmúlt időszakban. Fontos, hogy erről a Magyarországon viszonylag új jelenségről és annak a nehézségeiről minden korosztály megfelelően tájékozódhasson. Így javasoljuk a menekültválság és a bevándorláspolitika különbségeinek megismertetését, más európai országok integrációs sikereinek és kudarcainak megismerését és megismertetését.
A közoktatás, a szociális ellátórendszer és a közigazgatás felkészítése az integrációra!
Javasoljuk, hogy kezdődjön érdemi felkészülés a magyar állami intézményrendszerben a társadalmi integrációra. Mind az újonnan érkezők, mind pedig a leendő második generáció sikeres integrálásának alapköve az ezt segítő, célzott oktatáspolitikai eszközrendszer kialakítása. Mindehhez meg kell kezdeni a pedagógusok, az egészségügy, a közigazgatás és a szociális szféra szereplőinek célzott felkészítését a más nyelvű és kultúrájú emberekkel való humánus bánásmódra.
A program PDF változata letölthető innen.