Átláthatóság az önkormányzatokban

A demokratikus helyi közéletnek, a közügyek szabad megvitatásának az alapja, hogy bárki hozzáférhet a közérdekű adatokhoz. Bármilyen vitában értelmetlen véleményt nyilvánítani, ha nem hozzáférhetők azok az információk, amelyekről szó van. Magyarország Alaptörvénye 39. cikk (2) bekezdés alapján „a közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni. A közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok”. Az átláthatóság a korrupció egyik leghatékonyabb ellenszere, ez teszi lehetővé, hogy bárki tehessen fel kérdéseket közös ügyeinkről, ezen belül az egyes önkormányzatok működéséről. Minél többen és minél gyakrabban élnek ezzel a jogukkal, annál nagyobb eséllyel derülhet fény az esetleges visszaélésekre, és annál nagyobb hatékonysággal lehet a hibákat, hiányosságokat, adott esetben pedig szabálytalanságokat, bűncselekményeket számon kérni vagy éppen a számonkérés hiánya miatt további felelősségre vonást kezdeményezni.

Az Együtt jelöltjei az önkormányzati kampányban vállalták, hogy megválasztásuk esetén tevékenységük egyik legfontosabb eleme a korrupció ellen küzdő civil szervezetek ajánlásaira épülő szabályok intézményesítése, és azok betartatása lesz. A munkájukat megkönnyítendő kidolgoztunk egy minta rendeletet, amelyet az alábbiakban ismertetjük, illetve négy település példáján mutatjuk be, hogy milyen típusú eredményeket értek el, tapasztalatok szereztek képviselőink mintegy 40 településen.

A minta rendeletünk 7 területet ölelt fel, lefedve az Ez a minimum! – Az önkormányzatokban vállalásait, de számos pontban továbbmenve azokon.

Költségvetés közzététele
Az önkormányzat költségvetése közérthető formában legyen elérhető a honlapon. Táblázatos formában is legyen letölthető, hogy egy adott évben miből származnak a település bevételei, és hogyan oszlanak meg a kiadásai. Derüljön ki, hogy miként nézett ki az adott évben tervezett költségvetés, és melyek lettek a végleges számok és a különböző évek számai legyenek összevethetőek, a lezárt évek adatai is maradjanak elérhetőek.
Képviselő-testületi és bizottsági ülések dokumentumainak közzététele
Biztosítsunk a képviselőkkel azonos hozzáférést a döntési folyamathoz és annak dokumentumaihoz, valamint tegyünk elérhetővé minden jegyzőkönyvet, hangfelvételt az interneten is.
Szerződések közzététele
Legyen elérhető minden, az önkormányzat, illetve intézményei, cégei által kötött szerződés, és ezek gépileg (elektronikusan) kereshető összefoglaló listája az önkormányzat honlapján. A szerződések csak akkor léphetnek hatályba, ha előzetesen közzéteszik az önkormányzat honlapján.
Közbeszerzési ajánlatok, felhívások és értékelések közzététele
Minden közbeszerzési felhívásnak, majd az eredményhirdetést követően ajánlatnak és értékelésnek elérhetőnek kell lennie az önkormányzat honlapján.
Az átláthatósági biztos
A rendelet létrehozza az átláthatósági biztos pozícióját az önkormányzatnál, akinek a feladata, hogy az átláthatóság követelményének, jelen rendeletnek és az információszabadsággal kapcsolatos jogszabályoknak való megfelelést ellenőrizze és elősegítse a Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzat tulajdonában lévő cégeknél. Az átláthatósági biztost a polgármester javaslatára a képviselőtestület választja meg, határozott időre, amely nem meghosszabbítható, és amely lejárta előtt csak különleges esetekben menthető fel. A biztos a munkáját köztisztviselői jogállásban, de függetlenül, nem utasítható módon végzi.
Integritási megállapodás és független ellenőr
Az integritási megállapodás a Transparency International által kifejlesztett antikorrupciós eszköz, amely a közbeszerzések átláthatóságát, a tisztességes verseny erősítését és a korrupciós kockázatok csökkentését célozza. Egy olyan háromoldalú szerződésről van szó, amelyet az ajánlatkérő, az ajánlattevők, illetve egy független ellenőr köt egymással. A megállapodásban nyilatkoznak arról, hogy tisztességesen járnak el a közbeszerzési eljárás és a szerződés teljesítése során, illetve megbíznak egy független ellenőrt, hogy felügyelje és ellenőrizze az eljárást. A független ellenőr az eljárásban részt vevő minden érintett fél számára biztosítja az átláthatóságot és garantálja a tisztességes verseny feltételeit. Az integritási megállapodás egyik legfontosabb hozadéka, hogy képes növelni a bizalmat az ajánlatkérőkben és az adott közbeszerzési eljárás tisztességes lefolytatásában. Az integritási megállapodás alapvető célja ugyanakkor a közbeszerzés hatékonyságának növelése a valódi verseny biztosításával és ezáltal jobb szolgáltatás nyújtása az állampolgárok számára.

Javaslatunk szerint az önkormányzat minden olyan közbeszerzés során integritási megállapodást kötne és független ellenőrt venne igénybe, amelyeknek az értékhatára meghaladja az éves költségvetés 1%-át.

Vagyonnyilatkozatok közzététele
A képviselők, a polgármester, az alpolgármesterek vagyonnyilatkozatai legyenek elérhetőek az önkormányzat honlapján. Ezeket évente frissítsék, a régiek pedig, az érintettek önkéntes vállalása alapján, maradjanak elérhetők, amíg az adott képviselő, tisztségviselő a településen.
TELEPÜLÉSI PÉLDÁK
Uszka

Szabolcs-Szatmár Bereg megye
teljes népesség: 434 fő

Az önkormányzat 2007-től kezdődően törekedett a munkájával kapcsolatos átláthatóság növelésére. Alapdokumentumok, pl. az SZMSZ felkerült a honlapra, majd 1-2 éven keresztül a testületi ülések videofelvétele. Ez lehetőség később műszaki okokból megszűnt, illetve a dokumentumok pl. jegyzőkönyvek feltöltését is rendszertelenség jellemezte.

2014 decemberében közmeghallgatással összekötött testületi ülésen Sértő-Radics István polgármester előterjesztésére elfogadták a 8/2014. ( XII.19.) rendeletet Uszka Önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságáról. A rendelet előírja a költségvetés, az összes képviselőtestületi és bizottsági előterjesztés, jegyzőkönyv elhelyezését a honlapon. A szerződéseknél nem csak a közzétételt szabályozza, de ezt érvényességi kelléké teszi. Szabályozza a közbeszerzésekkel kapcsolatos közzétételt is, itt kiemelendő, hogy az eljárás végén az összes ajánlat és azok értékelése is elhelyezendő a honlapon.

A rendeletnek megfelelő honlap elkészítése jelenleg folyamatban van.

Budapest XVI. kerület

teljes népesség: 161 921 fő

A 2015 októberi első testületi ülésen Vajda Zoltán képviselő két képviselőtársával előterjesztést nyújtott be, hogy az egész önkormányzat – a polgármester, alpolgármesterek és az összes képviselő egyenként – csatlakozzanak az Ez a minimum! Az önkormányzatokban kezdeményezéshez. Hosszas vitát követően a határozati javaslatokat a Fideszes többség leszavazta. Az elhangzó érvek szerint az előterjesztés egy politikai pamflet, továbbá az önkormányzat megfelel a törvényi előírásoknak, valamint soha nem volt példa a kerületben korrupcióra.

Ezt követően 2015 december elején a három képviselő az Együtt minta-rendeletének összefoglalóját felhasználva rendelet készítésére kérte volna fel a polgármestert. 4 képviselő kivételével a testület összes tagja hozzászólt a vitában, amely során a többségi képviselők gyakorlatilag a korábbi üléssel azonos módon érveltek: egyfelől már megvalósultnak látták a törekvéseket, másrészt feleslegesnek, hiszen a kerületben minden a legnagyobb rendben történik. Az előterjesztést ez alkalommal sem fogadták el.

Szeged

teljes népesség: 161 921 fő

A közgyűlési előterjesztések és jegyzőkönyvek, illetve a bizottsági jegyzőkönyvek már az előző (2010-2014) ciklusban is fent voltak a város honlapján, elektronikusan kereshető formában. Ezek részeként a költségvetés is, részletes szöveges magyarázattal, ugyanakkor a közérthetőségre külön törekvés mostanáig nem volt. Megtalálhatóak a közbeszerzési szerződések is, szkennelt formában.

Nagy Sándor alpolgármester javaslatára a közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága egyhangúan úgy döntött, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményét kikérve elhelyezik a honlapon a képviselők vagyonnyilatkozatait, amelyek azóta már ki is kerültek. Ezen túlmenően sikerült konszenzust elérni a bizottsági előterjesztések honlapon történő elhelyezésével kapcsolatban is.

A jövőben elérendő célok közé tartozik a széttagolt városi honlaprendszer egységesítése az áttekinthetőség érdekében, a közzétett szerződések körének szélesítése és a költségvetés közérthető ismertetésének megvalósítása.

Vác

teljes népesség: 33 302 fő

A 2014. októberi önkormányzati választást követően Ferjancsics László képviselő több javaslatot tett az SZMSZ módosítására és új gyakorlatokra, amelyek közül elfogadták a testületi és bizottsági előterjesztések, jegyzőkönyvek honlapon történő közzétételét, valamint egyelőre be nem tartott ígéretet tett a polgármester az 1 M Ft alatti beszerzésekről döntő munkacsoport döntéseinek és jegyzőkönyveinek nyilvánosságra hozatalára, valamint városi holding döntéshozó testületeinek a képviselők számára történő megnyitására.

A Fideszes többség leszavazta a javaslatot a vagyonnyilatkozatok nyilvánosságra hozatalára, sőt, a jogerős bírósági döntéssel megerősített közérdekű adatigénylést követően sem hajlandóak kiadni azokat. Jelentős probléma továbbá, hogy a vagyonhasznosítási döntéseket bizottsági és testületi szinten is zárt ülésen tárgyalják.

Jelenleg a testület előtt van egy újabb előterjesztés a beszerzések szabályozására, amely alapvetően csak a nyílt beszerzéseket ismeri el azzal, hogy minden pályázatnak, illetve ezek kapcsán született összesítéseknek és döntéseknek meg kell jelennie a városi honlapon, valamint az ilyen beszerzések folyományaként megkötött szerződések hatályba lépésének feltétele a honlapon való közzététel. Szintén új eleme a javaslatnak, hogy az éves beszerzési tervet a honlapon közzé kell tenni.