Antikorrupciós Program

Pártunk a Transparency International által meghirdetett antikorrupciós program alapját készítette el saját, kiegészített javaslatát.
1. PÁRT- ÉS KAMPÁNYFINANSZÍROZÁS
Nagyobb átláthatóság a pártok gazdálkodásában
A pártoknak választási időszakon kívül is kötelező legyen nyílt számlát vezetniük, gazdálkodásukban pedig vezessék be a kettős könyvvitelt, valamint beszámolóikat legalább a többi közhasznú, például civil szervezetre vonatkozó szigorúbb szabályok szerint legyenek kötelesek közzétenni!
A pártok államtól való függetlenségének erősítése
A pártok államtól való pénzügyi függetlenségét fokozatosan erősíteni kell. Például azáltal, hogy az állam kiegészítő támogatással ösztönzi a pártok magánadomány-gyűjtését. A pártokat a bevételeik bevallására ösztönözné, ha minden magánadományból szerzett forinthoz az állam egy forint költségvetési támogatást adna. Amennyiben egy pártot be nem vallott adomány elfogadásán érnének tetten, az érintett párt elesne az állami forrásoktól.
Az ÁSZ jogkörének kiterjesztése
Az Állami Számvevőszék szerepét meg kell erősíteni. Az ÁSZ vizsgálatait ki kell terjeszteni a pártok gazdasági érdekeltségeire, a pártok kampányát segítő civil szervezetekre, cégekre és magánszemélyekre is.
Fellépés „bújtatott kampány” ellen
A hirdetéseikben, belső felhívásaikban, szóróanyagaikban politikai tartalmú reklámkampányt folytató szervezetek pénzügyeire a pártokra, jelölő szervezetekre vonatkozó nyilvánossági szabályok legyenek érvényesek! Továbbá legyen tilos a kormány vagy más állami intézmények, továbbá a települési önkormányzatok számára a valamely pártot, annak programját vagy kormányzati intézkedést támogató reklám, akkor is, ha azt kormányzati vagy lakossági tájékoztató tevékenységnek nevezik.
Egyenlőbb esélyek a kampányban
Törvényben kell szabályozni, hogy bármely médiumban és óriásplakáton kihelyezett reklámra ugyanazok a feltételek vonatkozzanak a hirdető pártok esetén.
2. ÖNKORMÁNYZATI ÁTLÁTHATÓSÁG, VAGYONNYILATKOZATOK ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
Elektronikus vagyonnyilatkozat
A jelenlegi, elavult és kézzel kitöltendő vagyonnyilatkozati rendszer helyett elektronikusan kitöltendő és elektronikusan olvasható, kereshető, összehasonlítható vagyonnyilatkozatokra van szükség, amelyekben követhető a közpénzek felett döntő személyek és családjuk – hozzátartozóik, velük egy háztartásban élő személyek – vagyonosodása. Az elektronikus vagyonbevallások ne csak a vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek munkáltatójának a honlapján, hanem egy egységes, elektronikus, állami adatbázisban is legyenek teljes körűen hozzáférhetőek.
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség kiterjesztése
A nagy összegű, közpénzt érintő döntésekben részt vevő személyekre is ki kell terjeszteni a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, akkor is, ha rájuk e szabályok egyébként nem vonatkozna.

Az önkormányzat honlapján nyilvánosságra kell hozni az képviselők vagyonnyilatkozatait

Önkormányzati szerződések
Csak olyan céggel köthet szerződést az önkormányzat, amelynek működő, a cég tulajdonosi hátterét pontosan bemutató honlapja van.

Az önkormányzat csak olyan céggel köthet szerződést, amely legalább egy éve működik.

Az önkormányzat honlapján rendszerezett, könnyen kereshető formában nyilvánosságra kell hozni a cégekkel kötött valamennyi szerződést.

Elérhetővé kell tenni a lefolytatott közbeszerzésekre vonatkozó részletes adatokat.

Az önkormányzattal szerződést kötő cégek is kötelesek a honlapjukon elérhetővé tenni a szerződést annak hatályba lépése napjától.

Az önkormányzati nagyberuházásokba civil ellenőröket kell bevonni, úgynevezett integritási megállapodások keretében. Együtt kell működni az erre szakosodott civil szervezetekkel a korrupció visszaszorításá- ra alkalmas önkormányzati szintű szabályok kialakításának és bevezetésének érdekében.

Valódi szankciók
A vagyonnyilatkozatokat az adóhatóság ellenőrizze, vesse össze a nyilatkozók adóbevallásával, szükség esetén vagyonosodási vizsgálattal tárja fel az eltérések, a megmagyarázatlan gazdagodás forrásait!

Hamis vagyonnyilatkozat esetén valódi szankciót kell bevezetni, a közokirat-hamisítás büntetőjogi szabályainak megfelelően, – ez alól pedig a képviselőt egyébként megillető mentelmi jog se adjon felmentést.

Az önkormányzati nagyberuházásokba civil ellenőröket kell bevonni, úgynevezett integritási megállapodások keretében. Együtt kell működni az erre szakosodott civil szervezetekkel a korrupció visszaszorításá- ra alkalmas önkormányzati szintű szabályok kialakításának és bevezetésének érdekében.

Forgóajtó-szabály
A magas állami pozíciót viselők és állami vezetők esetében be kell vezetni az úgynevezett „forgóajtó-szabályt”: a megbízatás megszűnése után bizonyos ideig ne dolgozhasson olyan piaci vállalatnál, amely a korábbi állami vezető közszférában megszerzett információit jogosulatlan versenyelőny megszerzésére használhatja fel.
3. KÖZPÉNZ, KÖZBESZERZÉSEK ÉS A VERSENY TISZTASÁGA
Közpénzek felhasználásának átláthatósága
A közpénzek felhasználására kötött szerződések csak azután léphetnek hatályba, ha azokat az interneten hozzáférhetővé tették.

Az átláthatóság biztosítása érdekében szűkíteni kell az üzleti titokra, banktitokra, államtitokra hivatkozó eltitkolás lehetőségét, az állami vállalatok és intézmények működését érintő információkérések esetén.
Vissza kell állítani a civil bírálóbizottsági tagok részvételét az uniós pályázati források elbírálásánál.

Az esélyegyenlőség növelése és a korrupció csökkentése érdekében létre kell hozni a közbeszerzési különbíróságot, be kell vezetni a közbeszerzési felügyelő-biztos intézményét, közbeszerzési szakértői hálózatot kell felállítani.

Annak érdekében, hogy közbeszerzést érintő jogvita esetén mindenki élni tudjon a jogorvoslat lehetőségével, csökkenteni kell a felemelt közbeszerzési jogorvoslati díjat, mert sok esetben jelenleg ez a 2010 utáni szabály akadályozza a felülvizsgálatot.

Annak érdekében, hogy a bejelentést követően megfelelő védelmet kapjon valaki, ha korrupciót tapasztal és bejelentést tesz, el kell indítani a bejelentő védelmi programot a 2010 elején már elfogadott törvényi szabályozásnak megfelelően.
Létre kell hozni a közbeszerzések egységes, naprakész, kereshető elektronikus adatbázisát, és vissza kell állítani a közbeszerzési pályázati felhívások és eredményhirdetések kötelező nyilvánosságra hozatalát.

A központosított állami közbeszerzéseknél kötelezővé kell tenni az elektronikus árlejtés alkalmazását annak érdekében, hogy csökkenteni lehessen a közbeszerzésekkel kapcsolatos visszaéléseket.

A közbeszerzések szabályozását úgy kell átalakítani, hogy előnyben részesüljenek azok a vállalkozások, amelyek hátrányos helyzetű munkavállalókat foglalkoztatnak.

Felül kell vizsgálni a trafikkoncessziós rendszert annak érdekében, hogy olyan rendszer jöjjön létre, amely érdemben járul hozzá a dohányzás és a feketekereskedelem visszaszorításához, előnyben részesíti a kis és közepes vállalkozásokat, valamint foglalkoztatási kötelezettséget ír elő a megváltozott munkaképességűekre vonatkozóan.

4. NEMZETI VAGYON KEZELÉSE ÉS ÉRTÉKESÍTÉSE
Az állami vagyon kezelésének átláthatósága
Minden olyan, az állam, állami vállalat vagy önkormányzat által kötött koncessziós szerződést, pályázatot, bérleti- és egyéb vagyonhasznosítási szerződést nyilvánosságra kell hozni, amelynek közlése nem sért nemzetbiztonsági érdeket vagy nem tartozik a lehető legszigorúbban vett üzleti titok kategóriájába. A nemzetbiztonsági szempontokat megszorítóan kell értelmezni. A nemzetbiztonsági szempontokra való visszaélésszerű hivatkozás elkerülése végett be kell vezetni, hogy bárki kezdeményezhesse bíróságon annak felülvizsgálatát.

Rendet kell tenni az állami földek haszonbérletére irányuló pályázatok körül. Nyilvánosságra kell hozni minden lezárt pályázatot, szerződést és bírálati lapot. A tisztességtelenül vagy jogsértően bérbe adott földekre vonatkozó szerződésekkel szemben minden törvényes eszközzel fel kell lépni, és a földeket átláthatóan, igazságos módon kell újra bérbeadni.

Az állam hozzon létre online elérhető, géppel olvasható adatbázist, amelybe fel kell tölteni valamennyi, a nemzeti vagyon hasznosítására kötött szerződést. Az ilyen szerződések teljesítésének feltétele, hogy közzétegyék ebben az adatbázisban.

Nyilvánosság a közpénzek elköltésére
Ki kell terjeszteni a proaktív elektronikus információszabadságra vonatkozó szabályokat minden olyan gazdálkodó szervezetre, amelynek tevékenysége vagy finanszírozása közpénzből valósul meg.
Nemzeti vagyonkataszter létrehozása
Olyan online adatbázis létrehozása szükséges, amely alapján megállapítható, mely cégek, földterületek, koncessziós jogok tartoznak a nemzeti vagyon kategóriájába. Ennek létrehozása fontos lépés lenne az átlátható állami gazdálkodás megteremtésének irányába.
A program PDF változata letölthető innen.